Pvi

021-40775476 Facebook-square Telegram Instagram Whatsapp یکی از مهمترین مراحل تولید قطعات بر پایه لاستیک های مختلف، فرایند پخت (Curing) آن ها است. در مرحله پخت از روش های مختلفی جهت ایجاد اتصالات عرضی، مانند پخت گوگردی و پراکسیدی، در آمیزه لاستیکی استفاده می شود. همچنین با توجه به کاربری نهایی در برخی موارد افزودنی های […]